Λογότυπο ξενοδοχείου
Λογότυπο ξενοδοχείου
Εταιρικό σήμα ξενοδοχείου

Σχεδίαση εταιρικού λογοτύπου

/

ATHOS HOTEL

Σχεδίαση σήματος - λογοτύπου παραθαλάσιου ξενοδοχείου.

Για το σήμα επιλέχτηκε το αρχικό της επωνυμίας της εταιρείας, ο συμβολισμός της θάλασσας μέσω κυμμάτων και η αναφορά του αντικειμένου της εταιρείας.
Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται η θέση, το όνομα και η ιδιότητα της επιχείρησης.

Για το λογότυπο επιλέχτηκε μια ελαφρώς αυστηρή γραμματοσειρά με κεφαλαίους χαρακτήρες ώστε να τονιστεί το μέγεθος και η σοβαρότητα της επιχείρησης.

Χρησιμοποίηση διχρωμίας. 

λογότυπο