Όροι χρήσης ιστοσελίδας και παρεχόμενων υπηρεσιών

Η CUBE ADVERTISING {στο εξής Εταιρεία} δημιουργός της παρούσας ιστοσελίδας σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Η χρήση τις ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της εταιρείας, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα προστατεύονται με το Νόμο 2472/1997.
Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της εταιρείας, αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή.
Προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσατε και είναι τα ακόλουθα, (Όνομα, Επώνυμο, Επωνυμία επιχείρησης, e-mail και τηλέφωνο).
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση της μη γνωστοποίησης σε τρίτους. Διατηρεί αρχεία που μπορεί να τα επεξεργαστεί κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας, για στατιστικούς λόγους, λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.


Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

© Copyright. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Τα σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους όπου αυτό αναφέρεται και προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το σύνολο των έργων που υλοποιούνται από την εταιρεία για λογαριασμό τρίτου (Πελάτης) αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρεία και έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης στον πελάτη για το σκοπό και το χρονικό διάστημα που ορίζεται με την μεταξύ τους σύμβαση (όπου αυτό αναφέρεται στο μεταξύ τους συμφωνητικό).
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση, πώληση, μεταπώληση, ενοικίαση, παραχώρηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ή έργου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο, χωρίς τη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.


Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Κάθε διαφορά που θα δημιουργείται, θα επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.
Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.